നീതിയുക്തമായ നികുതി

ഇന്ത്യയിൽ വർഷങ്ങളായി അസമത്വം വർധിച്ചുവരികയാണ്. ചില ചരിത്രപരമായ ഘടകങ്ങളുടെയും നിലവിലെ നയങ്ങളുടെയും ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഈ സമ്പത്തിന്റെ കേന്ദ്രീകരണം അഭിസംബോധന ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പലരുടെയും ജീവിതത്തെ തകർക്കും. ഈ അസമത്വം കുറയ്ക്കുന്നതിന് നീതിയുക്തമായ നികുതി സമ്പ്രദായത്തിന് വലിയ സാധ്യതകളുണ്ട്. സമ്പത്തിന്റെ അസമത്വത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളിലൂടെയും ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിനുള്ള സാധ്യമായ...

न्यायोचित कराधान

भारत में कई वर्षों से असमानता बढ़ती जा रही है। कुछ ऐतिहासिक कारकों और वर्तमान नीतियों के कारण उत्पन्न धन के इस संकेंद्रण पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो यह कई लोगों के...

ऊर्जा परिवर्तन पर पुनर्विचार

कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान है। वे दुनिया भर में 75% से अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और लगभग 90% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन...