നീതിയുക്തമായ നികുതി

ഇന്ത്യയിൽ വർഷങ്ങളായി അസമത്വം വർധിച്ചുവരികയാണ്. ചില ചരിത്രപരമായ ഘടകങ്ങളുടെയും നിലവിലെ നയങ്ങളുടെയും ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഈ സമ്പത്തിന്റെ കേന്ദ്രീകരണം അഭിസംബോധന ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പലരുടെയും ജീവിതത്തെ തകർക്കും. ഈ അസമത്വം കുറയ്ക്കുന്നതിന് നീതിയുക്തമായ നികുതി സമ്പ്രദായത്തിന് വലിയ സാധ്യതകളുണ്ട്. സമ്പത്തിന്റെ അസമത്വത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളിലൂടെയും ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിനുള്ള സാധ്യമായ...

ন্যায্য কর ব্যবস্থা

ভারতে বহু বছর ধরে বৈষম্য ক্রমবর্ধমান । নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কারণ ও বর্তমান নীতির ফলে সম্পদের এই কেন্দ্রীভূত হওয়া যদি মোকাবেলা না করা হয়, তাহলে তা অনেকের জীবন ছিন্নভিন্ন করতে থাকবে । একটি ন্যায়সঙ্গত কর...